Hjälmarfonden

Välkommen till Hjälmaren, Sveriges 4:de största insjö.

Beskrivning

HBF har tidigare sponsrat olika projekt som ansetts vara till gagn för båtlivet i Hjälmaren och med den nya fonden hoppas vi kunna utveckla båtlivet ännu mer.

Medel från Hjälmarfonden kan sökas av HBF-anslutna båtklubbar runt Hjälmaren.

Hjalmarfonden-ansokningsblankett-2024 – Ladda ner
Hjalmarfonden-ansokningsblankett-2024 utbildning – Ladda ner

Hjalmarfonden-projektredovisning – Ladda ner

HBF:s fond för båtlivets främjande i Hjälmaren.

1. Fondens syfte
1.1 Att bistå Hjälmarens båtliv med ekonomiska medel för investeringar avsedda att främja
det allmänna båtlivets utveckling och säkra bedrivande.

1.2 Att bistå båtklubbarna, anslutna till HBF, med medel för marin utbildningsverksamhet, i
syfte att öka kompetensen och få fler att engagera sig för båtlivet.

2. Investeringsobjekt
Allmänna bryggor, förtöjningsbojar, lokala farleder mm.

3. Tillgänglighet
Objekten ska vara tillgängliga för alla som respekterar de villkor som är förknippade med utnyttjandet.

4. Sökande
Ansökan om tilldelning av medel kan göras av båtklubb ansluten till HBF eller av annan, där syftet är att varaktigt gynna det allmänna båtlivet.

5. Beslut
5.1 Beslut om tilldelning fattas av HBF:s styrelsemöte. Ärendet ska vara utlyst i kallelse.
5.2 Beslut skal fattas med enkel majoritet av de närvarande.

6. Villkor
6.1 Bidrag skall vara av engångskaraktär. Det vill säga får ej vara bundet till utgifter av
löpande karaktär.
6.2 Ansökan skall ställas till HBF samt vara bifogad med noggrann ekonomisk och teknisk
utredning.
6.3 Konsekvensanalys skall bifogas ansökan.
6.4 Avtal upprättas vid beviljande av medel.

7. Medel till fonden
Medel till fonden anskaffas genom den årliga utdebiteringen till alla medlemmar. Årsavgiften beslutas av HBF:s årsstämma.

8. Fondens upplösning
I händelse av fondens upplösning skall kvarvarande medel återbetalas till klubbarna i proportion till medlemsantalet.
8.1 Beslut om fondens upplösning tages på HBF:s årsstämma.
8.2 Beslutet skall omfattas av minst 2/3-dels majoritet.