Årsmöte 2020 HJBF

2020-01-16
Hjälmarens Vattenförbunds nya regleringssamordnare kommer till vårt årsmöte och håller en presentation, och jag lovar, det blir tillfälle att ställa frågor också.

Datum: 2020-03-08
Plats: Equmeniakyrkan, Lunger
Tid: 15.00

Hjälmarens Vattenförbunds nya regleringssamordnare kommer till vårt årsmöte och håller en presentation, och jag lovar, det blir tillfälle att ställa frågor också.

Vi inleder mötet med ett besök av Carl-Eric Almskoug, tidigare ledamot i Hjälmarens Vattenförbunds styrelse och numera förbundets nya regleringssamordnare. Han ska prata om: ”Vad finns det för verktyg att reglera Sveriges fjärde största sjö”. Bl. a. handlar det om ”Räta linjen och andra nivåer som man ska ta hänsyn till”. Detta och mycket mer kommer vi få information om på årsmötet. Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets utlysande 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av ordförande för årsmötet 6. Val av sekreterare för årsmötet 7. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 8. Verksamhetsberättelse för 2019 9. Resultat- och balansräkning för 2019 10. Behandling av revisorernas berättelse för 2019 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen och kassaförvaltare verksamhetsåret 2019 12. Fastställande av utgifts- och inkomststat samt medlemsavgifternas storlek för 2020 13. Verksamhetsplan för 2020 14. Behandling av motioner och förslag. 15. Val av styrelseledamöter och ersättare 16. Val av revisorer och revisorsersättare 17. Val av valberedning 18. Övriga frågor 19. Avslutning

Utdrag ur stadgarna för årsmötets genomförande
8.1 Ordinarie förbundsstämma ska hållas varje år under mars månad. 8.2 Rösträtt vid förbundsstämma tillfaller ombud för varje ansluten båtklubb. Varje ansluten båtklubb äger en grundröst samt en röst för varje påbörjat 250-tal medlemmar per den 31 december året innan aktuellt verksamhetsår. Båtklubb ska lämna in fullmakt med uppgift om vilken/vilka som utövar klubbens rösträtt. Dvs. Alla är välkomna men ombuden har rösträtt. 8.3 Samtliga närvarande klubbmedlemmar har yttranderätt och förslagsrätt, men inte rösträtt. 8.4 Förbundsstämman är beslutsför då minst en tredjedel av ombuden är representerade genom närvaro eller fullmakt.

Några viktiga datum: Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 26/1 2020.
OBS! Obligatorisk anmälan till lunger@live.se Det innebär att vi får tillräckligt med smörgåsar till kaffet.

Välkomna Thomas Källman Sekr. HBF